Slangfilter Green-Fab

Bild1Bild1
Bild1
Funktion

Den stoftbemängda gasen leds in i filtret genom inloppet, där den bromsas upp och fördelas ut av fördelningsplåtar. Större partiklar avskiljs och faller direkt ned i stoftfickan. Gasen passerar genom filtertyget där stoftet fastnar på utsidan. Den renade gasen leds vidare upp genom filterslangarna till filtrets utlopp. Se figur. Stoftbeläggningen på filterslangens utsida avlägsnas med en kortvarig tryckluftstöt och faller ned i stoftfickan. Filterslangarna är monterade i rader och upphängda i filterkammarens tak (slangplanet).

Ovanför slangplanet, på filtrets rengassida, är dysrören monterade. Dysrören är anslutna till trycklufttankar med ventiler, som släpper in tryckluft till dysrören vid rensning. Trycklufttankarna är anslutna till kompressor eller tryckluftsnät. Styrenheten ger impulser för öppning och stängning av ventilerna efter ett inprogrammerat mönster. 

Stoftbeläggningen på filtertyget har en filtrerande effekt samtidigt som den utgör ett hinder för gasflödet. Stoftet, som samlas i stoftfickan, matas med en stofttransportör till en cellmatare monterad under stoftfickan.

Vår slangfilterserie Green-Fab är ett av de mest mångsidiga filtren för avskiljning av stoft. I vissa fall kan det vara mer praktiskt fördelaktigare med en annan typ av stoftavskiljare, med tanke på temperatur, fukthalt, kemiskt aggressiva komponenter etc.
 • Produktutbud med en kapacitet från mycket små flöden på enstaka m3/h upp till 1 000 000 m3/h eller mer per filterenhet.
 • Låg investeringskostnad med få kringsystem.
 • Slangfiltrets konstruktion medför lågt tryckfall och extremt god avskiljningsförmåga.
 • Med vår gedigna erfarenhet kan vi leverera rätt filtermaterial till rätt stoft.
 • Temperaturintervall upp mot +290°C eller ännu högre med speciella filtermaterial.
 • Avskiljning av klor- och svavelföreningar är möjligt med hjälp av tillsatssystem och reaktor.
 • Kan levereras med intern föravskiljning för extrema stoftvolymer eller extra skydd mot glödande partiklar.
 • Intern delavstängning möjliggör service under drift och ännu lägre stoftemissioner, ner till under 1 mg/m3.
 • Möjlighet till intern bypass.
 • De mindre modellerna levereras färdigmonterade medan de större modellerna levereras i moduler.
 • Filtret går att få i ATEX klassat utförande

Slangar 2 Slangar 2
Slangar 2